Deze website maakt gebruik van cookies die essentieel zijn om de website te laten functioneren. Wij houden geen identificeerbare gegevens bij en respecteren uw privacy. Door verder te gaan ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor het bezoek aan de website en de dienstverlening van Beautiful Nails by Linde.


Privacy Preferences

Privacy Preferences

Functionele cookies worden gebruikt om deze website te doen werken. Je kan ze daarom niet weigeren. Met deze cookies brengen we ook het algemene gebruik van onze site in kaart met geanonimiseerde data.

 • Google Analytics
  Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
  REQUIRED
 • Optimalisatie-cookies
  Wij gebruiken optimalisatie cookies om de site sneller te doen werken, zoals een cookie om HTT2 Server Push te verbeteren alsook een cookie om de GDPR melding uit te schakelen éénmaal aanvaard.
  REQUIRED
Oplossing nagelbijten Leuven gelnagels
Nagelbijter
Hoe stoppen met nagelbijten?
Nagelbijtster
Maandag
09:00 - 18:00
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
09:00 - 18:00
Donderdag
09:00 - 18:00
Vrijdag
09:00 - 18:00
Zaterdag
09:00 - 17:00
Zondag
Gesloten

Contacteer ons(016) 23 85 78

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik website en toegang nagelstudio

Algemene voorwaarden gebruik website en toegang nagelstudio

Artikel 1.1 Op deze pagina onder de artikelen 2 - 3 vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website www.bnails.be mag gebruiken (hierna te noemen: ‘onze website’). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt en dat u ermee instemt deze te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, moet u van het gebruik van onze website afzien. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Beautiful Nails by Linde en uzelf. Alle geschillen omtrent het gebruik, bezoek en de inhoud van de website alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 1.2 De artikelen 4 - 7 vermelden de voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie of actie tussen Beautiful Nails by Linde en een cliënt alsmede elke actie vanwege een cliënt ten opzichte van Beautiful Nails by Linde en regelen tevens de voorwaarden inzake de toegang tot de nagelstudio, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van Beautiful Nails by Linde en/of door contactname met Beautiful Nails by Linde wordt uitdrukkelijk door u erkent dat u met deze voorwaarden zal naleven. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Beautiful Nails by Linde en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Intellectuele eigendomsrechten website & Acceptable use gebruik website

Artikel 2.1Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, videos, geluiden, software en/of andere materialen op deze website zijn eigendom van Beautiful Nails by Linde of derde partijen. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, doch in alle gevallen alleen voor persoonlijke, informatieve doeleinden zonder enige verspreiding en op voorwaarde dat een copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor niet-persoonlijke en/of commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van Beautiful Nails by Linde of derde partijen. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Artikel 2.2Acceptable use gebruik website

Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.1, mag U deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van WWW.BNAILS.BE aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uitvoeren op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautiful Nails by Linde. Dit omvat:

 • schrapen
 • datamining
 • gegevensextractie
 • data harvesting
 • 'framing' (iframes)
 • Artikel 'Spinnen'

U mag deze website of een deel ervan niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te versturen of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautiful Nails by Linde.

U mag geen rechtstreekse link plaatsen op uw al dan niet persoonlijke website naar onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating. Elke hyperlink naar onze website, die gebruikt maakt van een groepsselectie, van online of van deep-linking techniek, is strikt verboden. In ieder geval, dient elke link naar onze website, zelfs wanneer wij die toegestaan hebben, van uw website verwijderd te worden, wanneer wij dat vragen.

Artikel 2.3Copyright. Beautiful Nails by Linde vertoont enkel media sensu lato op de website dewelke eigendom zijn van Beautiful Nails by Linde, dan wel media dewelke vertoond mogen worden door Beautiful Nails by Linde op basis van Creative Commons en/of commerciële licenties door de rechthebbende, dan wel media die eigendom zijn van de producent van de producten dewelke door Beautiful Nails by Linde worden gebruikt. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door een rechtenhouder op de rechten inzake vertoonde media op www.bnails.be, accepteert voormelde rechtenhouder alsook zijn eventuele volmachthouders expliciet dat een verzoek tot verwijdering van de inbreukmakende media de enige vordering is die rechthebbende kan instellen, met uitsluiting van enige andere vordering (vordering tot schadevergoeding, vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel enige andere vordering). Voormeld verzoek tot verwijdering dient schriftelijk aan Beautiful Nails by Linde te worden gericht, waarna Beautiful Nails by Linde binnen de 7 werkdagen de media verwijdert dan wel een gemotiveerd antwoord geeft op voormeld verzoek tot verwijdering. De bezoeker van de website gaat expliciet akkoord dat tegen voormeld antwoord uitsluitend een gerechtelijke vordering tot verwijdering en/of mediatie openstaat, met uitsluiting van elke andere vordering sensu lato.

Waarborgen en garanties gebruik website

Artikel 3.1Deze website wordt gratis aangeboden "zoals het is" zonder enige expliciete of impliciete waarborgen of garanties. Beautiful Nails by Linde geeft geen waarborgen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Artikel 3.2Zonder afbreuk te doen aan voorgaande alinea, garandeert Beautiful Nails by Linde niet:

 • dat deze website zal beschikbaar zijn
 • dat de informatie op deze website (tekst/grafiek/video of andere middelen) volledig en/of volledig juist is;
 • dat een bezoeker van de website geen andere interpretatie zou kunnen hebben dan bedoeld; In geval van twijfel van de bezoeker, dient deze zich telefonisch of schriftelijk te wenden tot Beautiful Nails by Linde

Artikel 3.3Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een bepaalde materie, dient u Beautiful Nails by Linde persoonlijk of schriftelijk te raadplegen.

U bent er zich bewust van dat wij in geen enkel geval de informaties, producten of diensten aangeboden door derden, op of via onze website, controleren.

Behandelingen Beautiful Nails by Linde

Artikel 4.1Opdrachten tot behandelingen bij Beautiful Nails by Linde worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en Beautiful Nails by Linde overeengekomen is.

Artikel 4.2Beautiful Nails by Linde verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. De behandeling betreft een inspanningsverbintenis naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4.3De klant verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare hardcopy tarievenlijst op de locatie van Beautiful Nails by Linde. Deze tarievenlijst is de enige tarievenlijst die Beautiful Nails by Linde verbindt.

Artikel 4.4De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of ter plaatse aan Beautiful Nails by Linde melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Beautiful Nails by Linde 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aan te rekenen, met een minimum van 20 euro (tenzij de prijs van de behandeling lager is, in welk geval de volledige prijs wordt aangerekend). Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Artikel 4.5Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dan wel een klacht inzake de werking sensu lato van Beautiful Nails by Linde, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautiful Nails by Linde met een opgave van de redenen van de klacht. Indien de klacht naar het oordeel van Beautiful Nails by Linde gegrond is, wordt de behandeling opnieuw en kosteloos uitgevoerd bij de klant die de klacht ingediend heeft, hetzij wordt de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling toegestaan. Indien Beautiful Nails by Linde en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechterlijke macht of een onafhankelijke mediator. De klant aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele actie sensu lato van welke aard - inclusief maar niet gelimiteerd tot : rechtzaken, ruchtbaarheid in welke vorm dan ook ten aanzien van derden, ... - met betrekking tot de behandeling en/of klacht te nemen tenzij een klacht volgens dit artikel aan Beautiful Nails by Linde werd gemeld binnen de vervaltermijn alsook de beoordeling van de klacht door Beautiful Nails by Linde werd verkregen.

Behoorlijk gedrag Beautiful Nails by Linde

Artikel 5.1De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautiful Nails by Linde het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder verhaal.

Artikel 5.2Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten.

Artikel 5.3Huisdieren zijn niet toegelaten in de Nagelstudio tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van Beautiful Nails by Linde.

Auteursrechten

Artikel 6.1Klanten aanvaarden dat het individuele en originele resultaat van een behandeling een uitdrukking is van de creatieve activiteit en vakmanschap van Beautiful Nails by Linde en dientengevolge Beautiful Nails by Linde de auteursrechten bezit en auteursrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van de resultaten van de behandeling.

Artikel 6.2Beautiful Nails by Linde geeft toestemming aan klanten om een persoonlijke en niet-publieke reproductie te maken van de resultaten van de behandelingen zij het op papier dan wel electronisch.

Artikel 6.3Het is verboden reproducties van de werken en/of resultaten van de behandelingen zoals bepaald in artikel 6.1 te gebruiken voor commerciële oogmerken dan wel publiek te maken op papier of op electronische wijze zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beautiful Nails by Linde.

Artikel 6.4Klanten aanvaarden dat bij schending van de artikelen 6.1 juncto 6.3 het SOFAM tarfief van toepassing is, zijnde : wanneer het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien. Het basistarief wordt bepaald volgens de aard van de reproductie in de SOFAM tarievenlijst. Tevens aanvaardt de klant dat de reproducties onmiddelijk dienen verwijderd te worden.

Schadeloosstelling

Artikel 7.1Beautiful Nails by Linde heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Artikel 7.2Schending van de artikelen 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 en/of 5.3 geven het recht aan Beautiful Nails by Linde om een schadevergoeding te eisen van cliënt van 10x de waarde van de betreffende behandeling, met een minimum van 200 EUR. In geval van schending van artikel 4.5 aanvaardt de cliënt tevens dat elke actie genomen in schending van de bepalingen van artikel 4.5 zal worden teruggedraaid door cliënt.

Cadeaubonnen

Artikel 8Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, deze worden niet in geld terug gegeven.

Ons contacteren

Beautiful Nails by Linde
https://www.bnails.be
Louis Melsensstraat 3 3000 Leuven
België
016 / 23 85 78
Email contact

Dit document werd upgedate op 2 april 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor het bezoek aan de website en de dienstverlening van Beautiful Nails by Linde.